กระบวนการทำ เด็กหลอดแก้ว

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิ (Sperm Analysis)

เป็นการตรวจเพื่อดูปริมาณ คุณภาพ และรูปร่างของอสุจิ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุในการมีบุตรยากของฝ่ายชาย โดยการตรวจจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การตรวจด้วยตาเปล่า (Macroscopic Examination) และการตรวจผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination)

การตรวจด้วยตาเปล่า (Macroscopic Examination)

 • ปริมาตร (Volume) คือปริมาตรของน้ำอสุจิที่เก็บได้ (ควรมีไม่ต่ำกว่า 1.5 มิลลิลิตร)
 • ความเป็นกรด-เบส (pH)  น้ำอสุจิควรมีความเป็นเบสหรือด่างอ่อนๆ (ควรมีค่า pH มากกว่า 7.2)
 • ความหนืด (Viscosity)  จะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอสุจิ (น้ำอสุจิเมื่อทำการหยด ไม่ควรยืดยาวเกิน 2 เซนติเมตร)
 • การละลายตัว(Liquefaction) ของน้ำอสุจิโดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การตรวจผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination)

1. จำนวนตัวอสุจิทั้งหมด (Count or Concentration)

 • check-mark-1เป็นการนับตัวเซลล์อสุจิทั้งหมดที่มีอยู่ (ไม่ควรมีจำนวนน้อยกว่า 15 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร)

2. การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ (Motility)

 • check-mark-1เป็นการนับตัวอสุจิที่ยังเคลื่อนที่อยู่ (ควรมีตัวที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างน้อย 40%)
 • check-mark-1สามารถแบ่งเป็นเกรดได้ตามนี้
  1. •A – เป็นเซลล์อสุจิที่เคลื่อนที่ได้เร็ว ไปข้างหน้าเป็นเส้นตรง
  1. •B – เป็นเซลล์อสุจิที่ยังเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอยู่ แต่แนวโน้มคือวิ่งโค้งเป็นวงกลม
  1. •C – เป็นเซลล์อสุจิที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าแต่ยังมีการขยับตัวหรือหาง
  1. •D – เป็นเซลล์อสุจิที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย
  1. (ควรมีเกรด A มากกว่าหรือเท่ากับ 32 %)

3. รูปร่างของตัวอสุจิ (Morphology)

 • check-mark-1เป็นการตรวจเช็ครูปร่างของเซลล์อสุจิ โดยความผิดปกติของตัวเซลล์อสุจิแบ่งออกเป็น ความผิดปกติที่หัว และความผิดปกติที่หาง (เซลล์อสุจิควรมีค่าของรูปร่างที่ปกติมากกว่า 4%)

** ค่ามาตรฐานอ้างอิงตามค่ามาตรฐานของ WHO 2010 5th Edition**

วิธีการเตรียมตัว (ฝ่ายชาย)

 • check-mark-1แจ้งนัดเข้ามาที่คลินิก EKI-IVF เพื่อต้องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิ (Sperm Analysis)
 • check-mark-1เจาะเลือดตรวจ Screening รายการเบื้องต้นก่อนทำการเก็บน้ำเชื้อ
 • check-mark-1เข้าสู่กระบวนการเก็บน้ำเชื้อ โดยจะเก็บน้ำเชื้อด้วยวิธีการ Masturbation ในห้องพิเศษที่จัดเตรียมไว้ให้
 • check-mark-1หลังจากการเก็บน้ำเชื้อ, น้ำเชื้อจะถูกส่งตรงไปยังห้องปฏิบัติการน้ำเชื้อ (Andrology Lab) เพื่อทำตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิ (Sperm Analysis)
 • check-mark-1รอผล Sperm Analysis ประมาณ 1-2 ชั่วโมง