Meet the Team

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI-IVF พระราม 9 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการยอมรับในฐานะผู้นำในการให้บริการสุขภาพให้คลอบคลุม ทั้งด้านประสิทธิภาพการจัดการ/การดูแลรักษาพยาบาลโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยจริยธรรมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพพร้อมการพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัย

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI-IVF พระราม 9

เรายึดหลักการให้บริการด้วยคุณภาพ โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การเป็นคลินิกชั้นนำของประเทศไทยด้วยมาตรฐานระดับสากล

“นัดหมายแพทย์”